I.ZWROT TOWARU – prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827 ze zm.). Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 Regulaminu Sklepu Internetowego EFFECTOR S. A.
 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z dniem dostarczenia Klientowi Towaru lub – w przypadku umowy o świadczenie Usług – z dniem jej zawarcia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia. Klient może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego przez EFFECTOR S. A. na stronie Sklepu, jednakże zachowanie tej formy nie jest obowiązkowe. Konsument może poinformować EFFECTOR S. A. o swojej decyzjitakże za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@effector.pl lub przez wysłanie pisma pocztą tradycyjną na adres: EFFECTOR S. A. Zakład Produkcyjny, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem „Zwrot”. EFFECTOR S. A. ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim EFFECTOR S. A. przyjął jego zamówienie, ofertaprzestaje wiązać.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar EFFECTOR S. A., nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował EFFECTOR S. A. o odstąpieniu od umowy, chyba że EFFECTOR S. A. zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14 - dniowego terminu na adres: EFFECTOR S. A., Zakład Produkcyjny, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem „Zwrot”.
 1. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy EFFECTOR S. A. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez EFFECTOR S. A, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. Zwrot płatności zostanie dokonany przez EFFECTOR S. A. przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 1. Jeżeli EFFECTOR S. A. nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Konsumentponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12.Niniejsze postanowienia mają zastosowanie także do Klientów będących Przedsiębiorcami Indywidualnymi.

 

             II. WYMIANA TOWARU

 1. EFFECTOR S. A. umożliwia Klientowi dokonanie wymiany zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego Towaru na inny w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia. Żądanie wymiany należy zgłosić:

                1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@effector.pl;

                2) pisemnie na adres: EFFECTOR S. A. Zakład Produkcyjny, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa;

 1. Klient uprawniony jest do wymiany Towaru na inny, znajdujący się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego EFFECTOR S. A.
 1. Wymianie podlega jedynie Towar oryginalnie zapakowany, niezniszczony i nienoszący śladów użytkowania. EFFECTOR S. A. odmówi dokonania wymiany, jeśli Towar nie będzie spełniał warunków określonych w zdaniu poprzednim.
 1. Prawo wymiany Towaru nie przysługuje w odniesieniu do Towaru wytworzonego na indywidualne Zamówienie Klienta.
 1. W celu wymiany Towaru, Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładkach: „Zwrot i wymiana” pod adresem: oraz „Centrum pobierania plików” pod adresemhttps://www.sklep.effector.pl/content/10-centrum-pobierania , odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę, a także dołączyć dowód zakupu (kopia faktury lub paragonu) oraz potwierdzenie wykonania przelewu na kwotę konieczną do pokrycia kosztów wysyłki nowego Towaru. Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany do EFFECTOR S. A. przesyłką rejestrowaną, której koszt ponosi Klient, na następujący adres: EFFECTOR S. A. Zakład Produkcyjny, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem: „Wymiana”.

 2. W przypadku braku dostępności Towaru podlegającego wymianie, Klient będzie uprawniony do wyboru innego Towaru lub do odstąpienia od wymiany. W razie odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt.

 3. W razie wymiany na Towar o cenie niższej, zwrot pieniędzy na rzecz Klienta nastąpi w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru, zaś w przypadku wymiany na Towar o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Towaru po odnotowaniu wpłaty kwoty stanowiącej różnicę cen.


             II. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić i odesłać nam niniejszy formularz. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wyrażone również w innej formie – nie są Państwo zobowiązani do wykorzystania poniższego formularza

Wzór Formularza odstąpienia od umowy [klik]