Rozpatrywanie reklamacji - postanowienia dotyczące Konsumentów i Przedsiębiorców Indywidualnych

 1. EFFECTOR S. A. zobowiązuje się dostarczać Klientom towar bez wad. EFFECTOR S. A. ponosi wobec Klientów będących konsumentami odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez EFFECTOR S. A. jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 1. W razie braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym paragrafie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2022 r., poz. 2337 i 2581 ze zm.). Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337 ze zm.).
 1. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność; a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również   kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

 1. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występować w takiej ilości i mieć cechy typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

- przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;

c) zostać dostarczony z opakowaniem, niezbędnymi akcesoriami i instrukcjami,których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. EFFECTOR S. A. nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 3 lub 4, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 3 lub 4, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 1. EFFECTOR S. A. ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

           1) zostało ono przeprowadzone przez EFFECTOR S. A. lub na jego odpowiedzialność;

          2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez EFFECTOR S. A.

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 1. EFFECTOR S. A. może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub EFFECTOR S. A. może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie EFFECTOR S. A. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, EFFECTOR S. A. może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla EFFECTOR S. A. uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 1. EFFECTOR S. A. dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z umową.
 1. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi EFFECTOR S. A. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt EFFECTOR S. A.
 1. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, EFFECTOR S. A. demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 1. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, gdy:

a) EFFECTOR S. A. odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

b) EFFECTOR S. A. nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że EFFECTOR S. A. próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;

e) z oświadczenia EFFECTOR S. A. lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 1. EFFECTOR S. A. może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedawca wykaże, że brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
 1. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. EFFECTOR S. A. zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:sklep@effector.pl lub na piśmie na adres Zakład Produkcyjny EFFECTOR S. A.: EFFECTOR S. A. Zakład Produkcyjny, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem „Reklamacja”.
 1. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć EFFECTOR S. A. dowód zakupu Towaru (przykładowo: kopia paragonu lub faktury, wydruk płatności kartą płatniczą). Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku braków reklamacji EFFECTOR S. A. wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie. Wezwanie nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Klienta.
 1. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładkach: „Reklamacje” pod adresem: www.sklep.effector.pl/reklamacje oraz „Centrum pobierania plików” pod adresem: www.sklep.effector.pl/centrum-pobierania Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 1. Jeżeli przepis prawa nie stanowi inaczej, EFFECTOR S. A. rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Jeżeli EFFECTOR S. A. nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację EFFECTOR S. A. przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną (np. usługi: „Konto Klienta”) lub nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, można składać:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@effector.pl;

2) pisemnie na adres: EFFECTOR S. A. Zakład Produkcyjny, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa;

3) telefonicznie, dzwoniąc na numer Działu Obsługi Klienta: +48 694905040, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 1. Wskazane jest, aby reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 20 powyżej, zawierała w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na inny adres, aniżeli adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, jak również preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (jeśli jest inny, niż informacja przesłana na wskazany adres e-mail). Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 1. EFFECTOR S. A. zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Jeśli rozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w zdaniu pierwszym tego ustępu nie będzie możliwie, EFFECTOR S. A. powiadomi Klienta w tym okresie o przewidywanym terminie rozpoznania reklamacji. W przypadku zaistnienia braków w zgłoszeniu reklamacyjnym, EFFECTOR S. A. zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania do uzupełnienia.
 1. Niniejsze postanowienia mają zastosowanie także do Klientów będących Przedsiębiorcami Indywidualnymi.

Formularz reklamacji - pobierz plik.